Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky
§
86

Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení druhého, nebo třetího  stupně, musí být držitelem osvědčení prvního stupně. Toto osvědčení fyzické osobě vydá po absolvování základního kurzu vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem. Osvědčení se vydává s platností na dobu 3 let. Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňujícího školení nové osvědčení prvního stupně s platností na dobu 3 let.  Na rozdíl od vyšších stupňů OZ  ( II. a III.)  nemusí být doplňující školení pro I.stupeň absolvováno v době platnosti.

Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení druhého nebo třetího stupně. Držitel osvědčení třetího stupně je způsobilý vykonávat  rovněž  činnosti  prvního i  druhého stupně. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na dalších 5 let od data uplynutí platnosti dosavadního osvědčení na základě absolvování doplňujícího školení. Doplňující školení pro II. a III. stupeň je nutno absolvovat v době jeho platnosti  nejvýše však 12 měsíců před datem ukončení platnosti dosavadního osvědčení.

Ústav prodlouží platnost osvědčení druhého nebo třetího stupně o dalších 5 let od uplynutí data platnosti dosavadního osvědčení na základě žádosti držitele osvědčení podané před uplynutím doby jeho platnosti, pokud žadatel v posledních 12 měsících platnosti původního osvědčení splnil podmínky prodloužení platnosti osvědčení . Žádost se podává Ústavu přímo nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, u kterého žadatel absolvuje doplňující školení; toto vzdělávací zařízení v takovém případě postoupí žádost Ústavu spolu s dokladem o absolvování školení. Doplňující školení I. a II. stupně bez ověřování znalostí.  Doplňující školení III. stupně ověření znalostí formou písemného testu - zkouší ÚKZÚZ- správní poplatek kolek 200,- Kč

Skončila-li platnost osvědčení ( týká se druhého i třetího stupně), je možné nové osvědčení získat pouze na základě absolvování základního kurzu a úspěšného vykonání zkoušky.

Upozorňujeme  zájemce,( kteří nakupují nebo chtějí nakupovat přípravky na ochranu rostlin registrované pro profesionální použití )  na povinnost, kterou stanoví platný zákon o rostlinolékařské péči v ustanovení § 46a odst. 3 písm. g):

„Fyzická nebo právnická osoba je při distribuci přípravků nebo dalších prostředků povinna (mimo řady jiných povinností) prodávat přípravky povolené k profesionálnímu použití pouze osobám, které prokáží, že konečný odběratel přípravku má zajištěno, že nakládání s přípravky bude řídit držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně; o distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku a pořadové číslo osvědčení osoby, která u konečného odběratele řídí nakládání s přípravky.“

Pro ověření platnosti  osvědčení odborné způsobilosti  II.a III. stupně  lze  využít  odkazu

na registr odborně způsobilých osob                http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/app/registr-drzitelu-odborne-zpusobilosti.htm

odkaz na rostlimolékařský Portál         http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:obecne_informace|kap1:aplikacePOR|kap:aplikacePOR

odkaz na  vyhledávač přípravků                          http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1513007346701

Základní kurzy a doplňující školení provádějí vzdělávací zařízení pověřená k této činnosti ministerstvem. Pověření  Ministerstva Zemědělství pro Českou společnost rostlinolékařskou, z.s. pobočka Tábor,  IČO 750 66 441 ,  Č.j.:  64563/2016 - MZE - 14153

Všechna práva vyhrazena rostlinolékaři - Tábor